Stadgar

Stadgar för
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr.

§ 1
Stiftelsens namn är ”Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr” och dess hemort är Helsingfors stad.

§ 2
Stiftelsens ändamål är att understöda på landsbygden i Finland verksamma svenskspråkiga landsbygdsföretagare samt kulturella, sociala och ekonomiska samarbetssträvanden dem emellan även som att bistå svenskspråkiga medborgare i Finland att anskaffa egen jord.

§ 3
Stiftelsen fullföljer sitt ändamål genom att:
a) understöda och verka för grundandet av företag för att förbättra lantbruket i svenskbygderna;
b) vid behov åt landsbygdsföretagare utge lån och understöd för inköp av lantbruksfastigheter; härvid skall företräde ges åt kunniga lantbrukare och personer, vilka är skickade till att verka som självständiga företagare på landsbygden;
c) understöda svenskspråkiga undervisningsanstalter och elever i dessa, ävensom aktörer vilkas syfte överensstämmer med stiftelsens, anordna och understöda kurser och föredragshållande och anställa instruktörer, samt
d) vidta andra åtgärder ägnade att gagna lantbruket i Svensk-Finland.

§ 4
Stiftelsens egendom placeras planmässigt i enlighet med stiftelselagen.

Stiftelsen har rätt att motta gåvor och testamenten samt att på annat lagligt sätt förkovra sin egendom.

§ 5
Stiftelsens angelägenheter sköts av ett förvaltningsråd och en styrelse.

§ 6
Förvaltningsrådet består av nio ledamöter. Svenska småbruk och egna hem Ab utser förvaltningsrådets ordförande och två andra ledamöter till stiftelsens förvaltningsråd, en ledamot årligen. Förvaltningsrådets ordförande har närvaro- och yttranderätt på stiftelsens styrelsemöten.

Ledamöterna väljs för tre år i sänder, så att tre ledamöter avgår årligen. Mandatperioden för ledamot inleds då det årsmöte, vid vilket förvaltningsrådet förrättat valet, har avslutats och fortgår tills det årsmöte som hålls tre år efter valet, avslutats.

Förvaltningsrådet utser inom sig viceordförande.

§ 7
Förvaltningsrådet sammanträder årligen till årsmöte senast i april.

Därtill sammanträder förvaltningsrådet, om förvaltningsrådets ordförande eller styrelsen finner det påkallat eller om minst tre av förvaltningsrådets ledamöter yrkar på detta hos ordföranden.

Om inte förvaltningsrådets ledamöter enhälligt beslutit om annat förfarande skall möteskallelse ske senast sju (7) dagar före mötet. Vid förvaltningsrådets möten behandlas endast i möteskallelsen angivna ärenden.

Förvaltningsrådet är beslutfört med fem ledamöter dvs. då ordföranden eller viceordföranden och minst fyra ledamöter är närvarande.

Som förvaltningsrådets beslut gäller det förslag som har biträtts av mer än hälften av de närvarande ledamöterna. Vid lika röstetal i sakfrågor avgör ordförandens röst; om rösterna faller lika vid val, avgörs valet genom lottning. Val sker med slutna sedlar ifall sådant förfarande yrkas.

§ 8
Vid förvaltningsrådets årsmöte behandlas följande ärenden:

  1. styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut;
  2. revisionsberättelse och styrelsens eventuella förklaring i anledning av den;
  3. frågan om beviljande av ansvarsfrihet;
  4. val av ledamöter i förvaltningsrådet;
  5. val av ordförande, viceordförande och sekreterare till nästa årsmöte;
  6. val av styrelseledamöter samt bland dessa val av styrelsens ordförande och viceordförande till nästa årsmöte;
  7. fastställandet av arvoden för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt för revisorerna;
  8. val av en CGR-revisor; om till revisor inte valts ett CGR-revisionssamfund, väljs därtill en CGR-revisorssuppleant: vid val av revisor för stiftelsen utses om möjligt samma revisor som utsetts att revidera Svenska småbruk och egna hem Ab;
  9. övriga ärenden, vilka i möteskallelsen meddelats.

Stiftelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisionsberättelse skall före den 1 maj delges bolaget Svenska småbruk och egna hem Ab.

§ 9
Styrelsen består av ordförande, viceordförande och tre till fem ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs för tre år i sänder. Mandatperioden för ledamot inleds då det årsmöte, vid vilket förvaltningsrådet förrättat valet, har avslutats och fortgår tills det årsmöte som hålls tre år efter valet, avslutats.

Om inte styrelseledamöterna enhälligt beslutit om annat förfarande skall möteskallelse ske senast fem (5) dagar före mötet.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

§ 10
Styrelsens uppgift är att sköta förvaltningen av stiftelsen och svara för stiftelsens verksamhet.

Styrelsen kan utse en verkställande direktör. Styrelsen kan, vid behov, anställa nödiga tjänstemän för att sköta stiftelsens löpande ärenden.

§ 11
Stiftelsen representeras av styrelsens ordförande och styrelseledamöterna, alltid två tillsammans.

Om stiftelsen har verkställande direktör, företräder verkställande direktören stiftelsen ensam. Styrelsen kan därtill förordna annan person att ensam företräda stiftelsen.

§ 12
Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall tillställas revisor för granskning före den 15 mars; dock senast 15 dagar före förvaltningsrådets årsmöte.

§ 13
Om ändring av dessa stadgar och om upplösning av stiftelsen besluter förvaltningsrådet vid två efter varandra skilt sammankallade möten med minst en månads mellanrum mellan dessa två möten.

§ 14
Ifall stiftelsen upplöses överlämnas dess tillgångar åt annat samfund, som förbinder sig att förvalta tillgångarna för ändamål som motsvarar det som anges i §§ 2 – 3 i dessa stadgar. Beslut härom fattas senast vid det senare av de två möten som nämns i § 13.