Ansökningar

Ansökningar till Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden riktas till ombudsman Anders Strandberg. Ansökningar kan lämnas in fritt formulerade fortlöpande under hela året. Vid större projekt ska en kostnadskalkyl bifogas.

Understöd för att underlätta generationsskiften på gårdsbruk.

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden beviljar understöd för att underlätta och befrämja smidiga och ekono­miskt välplanerade generationsskiften på gårdsbruk. Understödet beviljas som en del av projektet ”Gårdens ge­nerationsskifte” som startats på initiativ av Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Understödet riktar sig till gene­rationsskiften som sker i svenskbygderna i Nyland och Åboland.

Stiftelsen erbjuder ett understöd för kostnaderna som uppstår vid generationsskiftet.

Bidrag beviljas enligt följande regler:
Personer som vid generationsskiftet varit under 41 år kan ansöka om bidrag för momsfria kostnader som uppstått då sökanden utnyttjar utomstående tjänster för att an­skaffa sin första jordbrukslägenhet eller överta sina föräldrars lantbruk. Dylika kostnader kan t.ex hänföra sig till – Ekonomisk planering – Förhandsavgörande från beskattare – Uppgörande av köpebrev – Arvode för köpevittne. Bidraget kan maximalt uppgå till 1 500 € per sökanden.

Bidraget beviljas mot undertecknad ansökan som görs på blankett till Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden. Till ansökan bifogas kopior av de fakturor man betalt för generationsskiftet.

Alla kostnader man ansöker om utbetalning för, redovisas på en gång.

Ifall räkningar utställts på någon annan än den egentliga sökanden (t.ex. på föräldrarna ) krävs en försäkran om att utgifterna hänför sig till samma generationsskifte.

Understöd beviljas inte för kostnader för vilka sökanden erhållit eller kommer att erhålla ekonomiskt bidrag från annat håll, t.ex. NTM-centralen.

Plock bland beviljade bidrag och understöd under 2023