Stiftelsen Finlandssvenska
Jordfonden

Jordfonden grundades 1946

Enligt stadgarna är stiftelsens ändamål att understöda och verka för grundandet av företag för att förbättra lantbruket i svenskbygderna. Vid behov kan stiftelsen utge lån och understöd åt landsbygdsföretagare för inköp av lantbruksfastigheter. Jordfonden skall även understöda på lantbruks- och trädgårdsundervisningens område verkande svenskspråkiga skolor samt dess elever. Därtill är det stadgat att Jordfonden kan vidta andra åtgärder ägnade att gagna lantbruket i Svenskfinland.

Om Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden

Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden jobbar aktivt för att förbättra förutsättningarna för lantbruket i svenskbygderna. Vi beviljar bidrag till projekt som uppfyller stiftelsens ändamål samt beviljar lån åt unga jordbrukare i samband med generationsväxlingar eller vid köp av tillskottsmark.

Vi är medlem i Stiftelser och fonder rf och följer God stiftelsepraxis.